Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) | Fuat KILIÇ skip to Main Content

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı nın Görev ve Yükümlülükleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ – Madde 23’e istinaden;

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanın asıl görevi;

İşletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

 1. a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararasıanlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
 2. b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınmasıhususunda işletmeyeöneriler sunmak.
 3. c)İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınmasıile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:

1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.

2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.

3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.

4) Taşınan tehlikeli maddelerin  hangi taşıma türü ile yapıldığını.

5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.

6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

 1. d)İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağıtaşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
 2. e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
 3. f) Ulusal ve uluslararasımevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
 4. g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasısırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek,çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 1. h) Alt yüklenicilerin veyaüçüncütarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağ

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

 1. i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşıhazırlıklıolmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
 2. j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunmasıgereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatlarıoluş
 3. k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planınıhazırlayarak planın uygulanmasınısağ
 4. l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığıher türlüişi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
 5. m)İşletmede görevi ile ilgili yapacağıdenetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
 6. n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayıile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlüaşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
 7. o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili işve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda;  kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

İlgili Tebliğ: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-25.htm

Back To Top
×Close search
Ara