ADR – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Tanımlar skip to Main Content

ADR – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Tanımlar

ADR – Tehlikeli Madde Taşımacılığı Tanımlar

Bu hususlar dikkatlice okunmalıdır.

MADDE 4’e göre;

(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,
b) Bakanlık : Ulaştırma Bakanlığını,
c) Çok bölmeli gaz konteyneri: Bir bağlantı elemanıyla birbirine bağlanan ve sabit bir yüzeye veya yere tutturulmuş birden fazla bölümler veya elemanlar içeren yapıyı,
ç) Dolduran: Tehlikeli maddeleri tanklara, tankerlere, mobil tanklara ya da tank konteynerlere, batarya tanklara, çok bölmeli gaz konteynerine, bir araca veya büyük ya da küçük bir konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,
d) Gönderen: Eşyayı taşımacıya teslim eden, gönderileni belirleyen ve taşıma senedini imzalayan kişiyi,
e) Güvenlik danışmanı: İfa edeceği görevler ve nitelikleri ADR’nin A ekinin 1 inci bölüm 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve eğitim sertifikasına sahip ve bu amaçla Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan gerçek kişiyi, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD)
f) İstiap haddi ve/veya taşıma kapasitesi: Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı ve hizmetli sayısını,
g) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) Kanun: 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununu,
h) Konteyner: Bir taşıma donanımı parçası olarak, yükleme biçimi korunarak veya bozulmadan birden çok taşıma türüyle taşınmasına imkan verebilen, taşıma yolunda aktarma ve istiflemeye, kolaylıkla doldurulup boşaltılmaya, bir çok kez kullanılmaya uygun ve dayanıklı malzemeden imal edilmiş kapalı yapıyı,
ı) Meskun mahal: İl, ilçe, kasaba, köy, toplu işyeri veya sanayi bölgeleri gibi insanların topluca yaşadıkları; yol, su, elektrik, ulaşım, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi kamu hizmetlerinden istifade ettikleri toplu yaşam ve çalışma alanlarını ve bu alanların bitiminden 500 metreye kadar olan mesafeyi,
i) Mühimmat: Tahripleri dahil ederek savunma ve saldırıyla bağlantılı olarak kullanmak için patlayıcılar, sevk barutu, fişek, başlatıcı, terkip veya nükleer, biyolojik ve kimyasal malzemelerle yüklü bir cihazı,
j) Paketleyen (Ambalajlayan): Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere, paketlere koyan ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren işletmeler ile tehlikeli maddeleri paketleten ya da bu malların paketlerini ya da tanımlarını değiştiren ya da değiştirten işletmeleri,
k) Patlayıcı madde: ADR’nin A ekinin 2 nci bölümü, 2.2.1 inci alt kısmında ifade edilen maddeleri,
l) Sıkıştırılmış gaz: ADR’nin A ekinin 2 nci bölümü, 2.2.2.1.2 nci alt kısmında ifade edilen maddeleri,
m) Tank-konteyner ya da taşınabilir tank işletmecisi: Tank konteyner, taşınabilir tank ya da tankerlerin adına kayıtlı olduğu ya da bunları bir sözleşmeye dayalı olarak işleten işletmecileri,
n) Taşıma irsaliyesi (Belgesi): Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeyi,
o) Taşımacı: 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1,C2, E2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,
ö) Taşıt: Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak imal edilen kamyon veya kamyonet veya tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römorklar ile çekici türündeki taşıtlarla çekilen yarı römork veya römork türündeki taşıtlar ile bu amaçla özel donanımı bulunan diğer taşıtları,
p) Tehlikeli maddeler: ADR’nin A Ek’inin 3 üncü bölümünde yer alan maddeleri,
r) Teslim alan: Sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği kişiyi,
s) Turuncu plaka: Tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde, 40 cm tabana ve 30 cm’den daha az yüksekliğe sahip, 15 mm’den daha az genişlikte siyah sınırları olan, aracın büyüklüğü ve yapısı yeterli yüzey alanına sahip değilse boyutları tabanı 30 mm, yüksekliği 120 mm ve siyah kenarı 10 mm’ye kadar azaltılabilecek, üst kısmına tehlike tanıma numarası, alt kısmına da UN numarası yazılan, dikey eksene dik olacak şekilde taşıtın ön ve arka tarafına birer adet takılan turuncu renkli reflektörlü dikdörtgen plakaları,
ş) UN numarası: Madde veya parçaların Birleşmiş Milletler örnek düzenlemelerinden alınmış dört basamaklı tanımlama numarasını,
t) Yazılı talimat: ADR’nin 5.4.3 üncü kısmında belirtildiği şekilde; gönderen tarafından sürücüye verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ile taşınan madde veya maddeler ile ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi,
u) Yükleyen: Tehlikeli maddeleri taşıta ya da büyük konteynerlere yükleyen işletmeler ile doğrudan maddelerin sahibi olarak tehlikeli maddeleri taşıyana teslim eden ya da kendi adına taşımayı gerçekleştiren işletmeleri,
ifade eder.
(2) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen tanımlar bu Yönetmelik için de geçerlidir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190424-3.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara