İnsana Yakışır İş ve Gelir ILO Yaklaşımı skip to Main Content

İnsana Yakışır İş ve Gelir ILO Yaklaşımı

Makale: İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsana Yakışır İş ve Gelir ILO Yaklaşımı

Her İş Güvenliği Uzmanı‘nın Bilmesi Gereken: İnsana Yakışır İş ve Gelir ILO Yaklaşımı

İnsanların, verimli işleri özgürce seçip çalışmalarının sağlanması, ILO’nun temel görevleri arasındadır. Verimli bir istihdam yapısı sağlanamadıkça, insana yakışır yaşam koşullarına ulaşılması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması ve insanların kişisel tatmine ulaşmaları düş olacaktır. Küreselleşme, ortak sorumluluğumuzun sınırlarını zorlayacak ölçülerde, nem refah hem de eşitsizlikler getirmiştir. ILO, bu koşullarda bile tüm dünyada tam istihdamı gerçekleştirmeye kararlıdır.
ILO’nun amacı, tüm dünyadaki insanlara, özgürlük, eşitlik, güvenlik ve saygınlık koşullarında insana yakışır iş bulmalarında yardımcı olmaktır. ILO bu misyonunu, sosyal tarafları oluşturan işçi ve işveren kesimleri ve hükümetlerle sürekli teması koruyarak gerçekleştirmekte, istihdam, işgücü piyasası ve eğitim politikaları gibi alanlarda yeni ve yenilikçi politikalar geliştirilmektedir.
Küreselleşmenin sosyal maliyeti konusundaki endişeler, makro ekonomik politikaların uluslar arası planda daha iyi eşgüdüme kavuşturulması, böylece küreselleşmenin zararlı sonuçlarının önlenmesi gereksinimini artırmaktadır. ILO bu alanda, araştırma, çözümleme ve danışmanlık gibi katkılarda bulunmaya kararlıdır. Bu katkılardan yararlanacak kesimler arasında sosyal tarafların yanısıra, bankacılık, yatırım, ticaret, işletmecilik gibi alanlarda uzmanlaşanlar da yer almaktadır. Başlıca konu, insana yakışır iş imkanlarının nasıl artırılacağıdır ki, küçük işletmelerin geliştirilmesi, mikro-finans ve eğitim de bu kapsamda ele alınmaktadır.
ILO’nun istihdam alanındaki hedefleri şunları içermektedir:
Sosyal taraflara gerekli donanımı sağlayarak onların ekonomi ve işgücü piyasasındaki gelişmeleri çözümlemelerine, küresel ve bölgesel düzeylerde etkili istihdam politikaları ve programları geliştirmelerine yardımcı olmak;
Küçük işletmeciliğin özendirilmesi yoluyla istihdama katkıda bulunmak;
Kadınlara daha geniş ve daha iyi iş imkanları bulmalarında yardımcı olmak;
Enformel sektördeki etkinlikleri iyileştirecek politika ve programları etkili biçimde uygulamak;
Merkezi planlamadan piyasa ekonomisine geçiş sürecine, özellikle istihdam, işgücü piyasası ve insan kaynakları politikaları alanında danışmanlık yoluyla katkıda bulunmak;
Genç işçiler, engelliler, göçmenler ve yerli halklar gibi kesimlerin insana yakışır işler bulmalarını sağlayacak programları benimsemek ya da güçlendirmek.
Küçük ölçekli işletmelere önem verilmesi, ILO’nun istihdam yaratma yaklaşımının ana öğesidir ve bunun da önemli bir yönünü işletmelerin yeniden yapılandırılması oluşturmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
×Close search
Ara